Categories
Catatan Harian

Contoh Lagu Sunda Zaman Dulu

Ngamumule budaya sunda, memang tugas urang salarea. Salah satu cara untuk melestarikan budaya sunda adalah dengan mengenal, menyanyikan lagu sunda buhun yang sudah ada sejak zaman dulu. Berikut ini adalah beberapa lagu sunda buhun zaman dulu yang masih akrab terdengar sampai sekarang.

Cai Kopi
Cai kopi dileueut moal
Bongan pait teu dipeueutan
Peupeurih pacaket moal
Ulah neuteup bari ngiceupan
Cau ambon tong dikorangan
Kanyere kapipir pipir
Rumaos ambon sorangan
Abdi mah teu mikir-mikir
Euleuh ema gening ngiceupan
Gugupay ku sapu tangan
Geningan loba lelewa
Padahal abdi teu suka
Pileuleuyan sakadang wargi
Poma ulah bade lali
Pami nyaah ka diri abdi
Mun heureuy mah tong nganyeunyeuri..

Categories
Catatan Harian

AutoTeks BBM Terbaru Lucu dan Unik untuk Android

Chatting di Blackberry Messenger atau BBM for Android rasanya kurang begitu lengkap tanpa saling kirim Autoteks. Dengan Autoteks yang lucu, unik dan imut membuat suasana chatting terasa lebih hidup, apalagi bila autoteksnya berupa karakter yang menggambarkan sejuta makna, membuat yang menerima autoteks semakin penasaran.

Nah, di Android untuk menambahkan autoteks saat sedang chatting di WhatsApp, BBM, Line ataupun KakaoTalk, Anda bisa menggunakan berbagai macam aplikasi autoteks terbaik yang ada di Google Play Store. Salah satu aplikasi yang bisa dicoba adalah Auto Text Keren for Android, yang tersedia secara gratis di Google Play Store.

Dengan Aplikasi Auto Text Keren untuk Android, Anda bisa dengan cepat mendapatkan Autoteks yang diinginkan, tanpa harus ribet akses menu ini itu ataupun langkah-langkah lain yang susah. Karena di AutoText Keren ini, kita bisa pilih Autoteks dengan cara menyentuh sekali saja Autoteks yang kita inginkan yang secara otomatis autoteks tersebut tercopy di clipboard, alhasil Andapun kemudian cuma tinggal paste autoteks tersebut di BBM, Line ataupun aplikasi chatting lainnya.

Categories
Catatan Harian

Contoh Pidato Bahasa Sunda untuk Lomba Biantara

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Sadaya puji sanggakeun kahadirat Allah SWT, anu parantos maparin mangpirang-pirang ni’mat iman miwah ni’mat Islam. Sholawat sareng salam kahormatan mugi tetep disanggakeun ka panutan urang kangjeng Nabi Muhammad SAW, ka kulawargana ka para sahabatna sareng kasadaya panganutna dugi ka akhir jaman.

Girang pangajen nu ku sim kuring dipihormat dina danget ieu sim kuring bade ngadugikeun biantara anu judulna BUDAK SOLEH, sanes sim kuring tiasa cumarios namung estuning kadorong ku kahoyong, hoyong tiasa biantara sakantenanan ngancatan ngamumule basa sunda, supados langkung nanjeur.

Mung seug nitenan kaayaan jaman ayeuna, nupatali jeung kahirupan budak ayeuna, estu seueur kajadian jeung paripolah anu dianggap teu sapagodos jeung tingkah laku anu ngagambarkeun jeung ciri budak sholeh. Kacida hesena ngadidik budak sangkan bisa menang sebutan budak sholeh teh.

Teu kurang tarekah mah nu jadi kolotna tur komo di lingkunganana, hal ieu tinangtu teu bisa leupas kitu bae, upamana ditinggal sapopoena tina bahasa, tingkah laku jeung dina pergaulanana oge bakal katingali.

Jadi pantes mun seug kurang kuat dadasar didikan ti indung bapana anu alus dina diri eta budak tinangtu hirup sapopoena bakal gampang kapangaruhan kunu hal-hal anu teu luyu jeung papagon agama atawa nagara. Ngawujudkeun budak anu sholeh teh teu cukup dibiantarakeun wungkul, tapi perlu dibere conto oge ku jalma-jalma anu tos apal ciri-ciri jalma anu sholeh.

Kusabab kitu nu kasebut budak sholeh teh luyu pisan jeung katerangan agama, yen budak sholeh teh kaasup kana salah sahiji anu tilu perkara anu bakal nyalametkeun indung bapana anu tos tilar ti alam dunya bakal asup ka surga. Kacida bagja upami sim kuring kalebet kana golongan budak anu sholeh, nanging sanaos mung gampil disebatna wungkul. Mudah-mudahan sim kuring tiasa janten jalmi anu sholeh.

Sakitu anu kapihatur, hapunten anu kasuhun mugia aya manfaatna.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Categories
Catatan Harian

Paket Internet Gratis dari Axis Sampai Desember 2013

Satu lagi promo Internet Gratis dari Axis yakni Paket Internet Gratis 5MB selama satu minggu sampai Akhir Tahun 2013. Beneran gratis? Yups, paket internet gratis ini bisa dinikmati oleh Anda pengguna kartu Axis baru atau kartu Axis lama. Lalu, apa syarat-syaratnya agar bisa menikmati Internet Gratis Axis ini?

Untuk mengikuti Paket Internet Gratis Axis 5MB ini, Anda cukup mengaktifkan kartu perdana Axis baru sebelum tanggal 31 Desember 2012. Setiap kartu Axis yang diaktivasi sebelum tanggal 31 Desember 2012 maka secara otomatis Anda akan menikmati Gratis Internet 5MB selama satu minggu. Apakah gratis internet tersebut langsung bisa dinikmati? Untuk bisa menikmati gratis internet 5MB ini, Anda harus terlebih dahulu isi ulang kartu Axis Anda sebesar 5000 rupiah. So, setiap kamu isi Ulang Rp. 5000 maka Anda bisa langsung menikmati internet Gratis 5MB selama 1 Minggu. Jadi, jika ingin mendapatkan Internet Gratis ini, rajin-rajinlah isi ulang sebesar 5000 rupiah, semakin sering Anda isi ulang yang 5000 maka semakin banyak kuota internet gratis yang bisa Anda dapatkan.

Saya menggunakan kartu Axis lama, apakah bisa menikmati paket promo internet gratis Axis ini? Yups, bagi Anda pengguna kartu Axis lama, bisa kok ikut menikmati paket promo internet gratis ini, cara cukup registrasi terlebih dahulu kartu Anda lewat menu *123*7*3# (biaya registrasi 1000 rupiah), setelah proses registrasi berhasil, maka Anda bisa langsung menikmati Paket Internet Gratis 5MB setiap kali Anda isi ulang Rp. 5000 sampai Akhir Tahun 2013.

Kelebihan dari Paket Internet Gratis Axis ini adalah bonus Internetnya bisa diakumulasi, itu artinya setiap Anda isi ulang sebesar 5000, maka bonus internet yang belum terpakai akan ditambahkan dengan bonus internet yang baru, so semakin sering isi ulang sebesar 5ribu, maka semakin banyak kuota internet gratisnya.

Categories
Catatan Harian

Contoh Artikel Basa Sunda

Teknologi informasi dina mangsa kiwari geus jadi pangabutuh anu teu bisa dipisahkeun jeung kahirupan masarakat di kota atawa di desa lain ngan ukur jalma nu boga kapentingan husus di widang bisnis atawa urusan penting sejena, tapi barudak sakola oge geus diwanohkeun jeung eta teknologi, nu dipiharep sangkan bisa ngigelan jaman teu katinggaleun kalindes ku wanci nu beuki maju.

Sumebarna eta teknologi bisa mawa pangaruh nu hade, oge bisa nimbulkeun pangaruh goreng, hal eta gumantung ka jalma nu ngagunakeun eta teknologi.

Rupa-rupa wujud hasil teknologi diantarana bae Han Phon jeung komputer, di lingkungan barudak sakola eta dua ngaran geus teu aheng deui. Lantaran eta barang geus jadi kaulinan anu teu saeutik meakeun waktu jeung waragad, temahna bisa ngalantarankeun barudah sakola poho kana waktu nu utama keur diajar, tepi teu sakabehna kitu aya oge nu ngamanpaatkeun eta teknologi keur kaperluan diajarna.

Kaparigelan nonoman dina ngakolakeun eta teknologi kawilang nyongcolang upama seug dibandingkeun jeung kolot-kolotna, tapi dumasar kana hal eta kolot barudak kudu taliti tur surti dina nalingakeun ketakna barudak ulah nepika salah lengkah tur pamolah, ku alatan teknologi anu salah ngalarapkeunanana

Teu kurang ti welasan warnet nu ngadeg meh disaban tempat, warnet-warnet kasebut baris nedunan pangabutuh barudak sakolah pikeun kaperluan diajar atawa migawe tugas pikeun nu can ngabogaan komputer atawa leptop sorangan.

Teu saeutik balukar anu goreng alatan teknologi informasi kiwari nu tumerapna ka rumaja, geus loba kajadian anu kaalaman ku rumaja alatan internet upamana bae malesna diajar, runtagna ahlak alatan lalajo pintonan nu teu payus keur barudak, jual beli barang haram jeung sajabana.

Kahariwang kolot, alatan eta teknologi geus jadi alesan pikeun nalingakeun budakna sangkan teu jadi korban pangaruh gorengna, tapi manfaatna kawilang gede kacida pikeun kamajuan sagala widang.

Komputer jeung sabangsana kacida pisan pentingna dina sagala widang, boh kusabab bisa ngarengsekeun urusan kalawan gancang tur rapih, ngawasa elmuna kacida diperlukeunana pikeun ngungkulan jaman jeung ngjawab tangtangan kahirupan.

Categories
Catatan Harian

Apa Pengertian Karangan dan Jenis-Jenis Karangan dalam Bahasa Indonesia

Pengertian karangan dalam kamus yaitu hasil mengarang, tulisan, cerita pendek, buah pena (depdikbud 1995 : 445). Sebelum penulis mengemukakan pengertian karangan menurut para pakar bahasa yang lain, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan pengertian mengarang “Merangkai, menyusun secara cermat buah pikiran kedalam bentuk tulisan beruntun dan teratur tentang suatu masalah. Istilah lain yang sering digunakan adalah menulis” (Syamsudin 1994 : 2).

Berdasarkan pengertian mengarang yang telah penulis kemukakan di atas, maka mengarang merupakan kegiatan berbahasa tulis, hasil kegiatan itu disebut karangan.

Pengklasifikasian karangan dapat ditinjau dari dua segi. Ditinjau dari segi isi, maka karangan dapat dibedakan menjadi karangan fiksi dan nonfiksi atau rekaan dan ilmiah. Kedua karangan ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Karangan fiksi (rekaan) berisi cerita yang bukan kenyataan tetapi merupakan hayalan atau imajinasi pengarang, sedangkan karangan ilmiah (non fiksi) merupakan karangan yang isinya dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan berdasarkan ilmu karena bersifat ilmiah. Karangan ilmiah (fiksi) menggunakan bahasa dengan kata yang bermakna konotasi.

Ditinjau dari cara menyampaikan masalahnya dalam karangan, maka karangan dapat dibagi menjadi beberapa jenis.

Karangan Narasi
Karangan narasi adalah karangan yang mengisahkan, menceritakan, suatu peristiwa atau masalah yang disusun secara kronologis (sistematika kewaktuan) dengan tujuan memperluas wawasan seseorang.

Karangan Eksposisi
Karangan eksposisi adalah karangan yang menjelaskan, menerangkan, memberitahukan suatu masalah atau objek agar orang lain mengetahuinya. Dari karangan ini diharapkan orang yang tidak mengetahui menjadi tahu dan yang tidak jelas menjadi jelas setelah membaca karangan ini.

Karangan Argumentasi
Karangan argumentasi adalah karangan yang mengutarakan alasan untuk membuktikan sesuatu, dengan maksud meyakinkan pembaca tentang sesuatu yang menjadi topik dalam karangan itu.

Karangan Deskripsi
Karangan deskripsi adalah karangan yang memaparkan, menggambarkan secara rinci dengan menyertakan bukti-bukti sehingga pembaca seolah-seolah terlibat didalamnya secara langsung.

Karangan Persuasi
Karangan persuasi adalah adalah karangan yang mempengaruhi, mengajak, menganjurkan sesuatu kepada orang lain uyntuk berbuat atau bertindak sesuai dengan yang diharapkan pengarang.

Categories
Catatan Harian Makalah

Contoh Gaya Bahasa Kiasan

Gaya bahasa kiasan ini menurut pendapat Keraf (1985 : 136) adalah pertama-tama dibentuk berdasarkan perbandingan atau perasaan. Membandingkan sesuatu dengan sesuatu hal yang lain, berarti mencoba menemukan ciri-ciri yang menunjukkan kesamaan antara kedua hal tersebut. Perbandingan sebenarnya mengandung dua pengertian, yaitu perbandingan yang termasuk dalam gaya bahasa yang polos atau langsung, dan perbandingan yang termasuk dalam gaya bahasa kiasan.

Persamaan atau simile adalah perbandingan yang bersifat eksplisit. Yang dimaksud dengan perbandingan yang bersifat eksplisit ialah ia langsung menyatakan sesuatu sama dengan hal lain. Untuk itu, ia memerlukan upaya yang secara eksplisit menunjukkan kesamaan itu, yaitu kata-kata : seperti, sama, sebagai, bagaikan, laksana, dan sebagainya.

Metafora adalah semacam analogi yang membandingkan dua hal secara langsung, tetapi dalam bentuk yang singkat : bunga bangsa, buaya darat, buah hati, cinderamata, dan sebagainya. Contoh Gaya bahasa metafora : Dan jadilah ia bunga kampung nelayan sepenggal pantai keresidenan Jepara Rembang

Personifikasi adalah semacam gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Contoh : Angin yang bersuling di puncak pohon-pohon cemara tidak membuat pertumbuhannya lebih baik

Alusi adalah semacam acuan yang berusaha mensugestikan kesamaan antara orang, tempat, atau peristiwa. Biasanya alusi ini adalah suatu referensi yang eksplisit kepada peristiwa-peristiwa, tokoh-tokoh, atau tempat dalam kehidupan nyata, mitologi, atau dalam karya-karya sastra yang terkenal.

Sinekdoke adalah semacam bahasa figuratif yang mempergunakan sebagian dari sesuatu hal untuk menyatakan keseluruhan atau mempergunakan keseluruhan untuk menyatakan sebagian.

Metonimia adalah gaya bahasa yang mempergunakan sebuah kata untuk menyatakan suatu hal lain, karena mempunyai pertalian yang sangat dekat. Hubungan itu dapat berupa penemu untuk hasil penemuan, pemilik barang yang dimiliki, akibat untuk sebab, sebab untuk akibat, dan sebagainya. Seperti : Pertanyaan itu seketika menyadarkan Gadis Pantai dari pukauan

Antonomasi juga merupakan bentuk khusus dari sinekdoke yang berwujud penggunaan sebuah epiteta untuk menggantikan nama diri, atau gelar resmi, atau jabatan untuk menggantikan nama diri.

Categories
Catatan Harian Makalah

Apakah Unsur-unsur Pembentuk Novel?

Untuk lebih jelasnya mengenai unsur-unsur novel dapat dibagi atas beberapa bagian. Unsur-unsur novel tersebut merupakan unsur-unsur pembentuk fiksi. Unsur-unsur novel tersebut adalah sebagai berikut:

Tema
Pada dasarnya tema adalah dasar cerita, yakni pokok persoalan yang mendominasi suatu karya sastra, sebagaimana dikemukakan oleh Aminuddin (1995:91), tema adalah ide yang mendasari suatu cerita sehingga berperan juga sebagai pangkal tolak pengarang dalam memaparkan karya fiksi yang diciptakan.

Senada dengan pendapat di atas, Sayuti (1996:118) menjelaskan bahwa tema adalah makna cerita, gagasan sentral atau dasar cerita. Maksudnya adalah sesuatu yang hendak diperjuangkan melalui tulisan atau karya fiksi.

Selain ide cerita, tema dapat berupa pandangan hidup. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Brook dkk., bahwa tema adalah pandangan hidup yang tertentu mengenai kehidupan atau rangkaian nilai-nilai tertentu yang membentuk atau membangun dasar atau gagasan utama dari suatu karya sastra (Tarigan, 1984:125).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis berkesimpulan bahwa tema adalah ide cerita yang berupa pandangan hidup pengarang yang disampaikan melalui karya sastra.

Amanat
Amanat atau tujuan pengarang yang disampaikan kepada pembaca melalui karyanya. Amanat dapat disampaikan oleh pengarang baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya amanat yang disampaikan langsung apabila amanat tersebut tersurat dalam karya sastra. Sedangkan amanat yang disampaikan secara tidak langsung, apabila amanat tersebut tersirat dalam karya sastra.

Hal ini sejalan dengan pendapat Zulfahnur (1996:26) yang mengatakan bahwa amanat dapat diartikan sebagai pesan berupa ide, gagasan, ajaran moral, dan nilai-nilai kemanusiaan yang ingin disampaikan pengarang lewat ceritanya. Amanat dalam karya sastra dapat disampaikan pengarang secara eksplisit maupun implisit.

Categories
Catatan Harian Makalah

Jenis dan Pengertian Novel

Apakah Novel itu? Apa sih arti Novel itu? Novel berasal dari bahasa Itali, juga dari bahasa Latin yakni novellus yang diturunkan pula dari kata novies yang berarti baru. Dikatakan baru karena kalau dibandingkan dengan jenis-jenis sastra lainnya seperti puisi, drama, dan lain-lain, maka jenis novel ini muncul kemudian (Tarigan, 1984:164).

Novel adalah karangan yang panjang dan berbentuk prosa dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang lain di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku (Depdikbud, 1989:618).

Sementara itu, Jassin dalam Zulfahnur (1996:67) mengatakan bahwa novel menceritakan suatu kejadian yang luar biasa dari tokoh cerita, dimana kejadian-kejadian itu menimbulkan pergolakan batin yang mengubah perjalanan nasib tokohnya.

Selanjutnya, Sayuti (1996:6-7) mengatakan bahwa novel cenderung expand (meluas) dan menitikberatkan complexity (kompleksitas). Meluas dan kompleksitas yang dimaksudkannya adalah dalam hal perwatakan, permasalahan yang dialami sang tokoh, serta perluasan dari latar cerita tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa novel adalah suatu cerita fiksi yang menggambarkan kisah hidup tokoh melalui rangkaian peristiwa yang kompleks dan mengubah nasib tokoh tersebut.

Categories
Catatan Harian Tips dan Trick

Cara Merubah PDF ke Word atau Excel

Bagaimana sih cara merubah PDF menjadi Word? Saat Anda mendownload sebuah dokumen, semisal makalah, formulir pendaftaran online ataupun surat keputusan, mungkin saja file yang Anda download tersebut berbentuk PDF, alhasilnya Andapun akan mengalami sedikit kesulitan, terutama bila Anda ingin mengedit atau merubah beberapa bagian dari isi file PDF tersebut.

Bila Anda ingin merubah sebuah file PDF menjadi Word, sebenarnya caranya cukup mudah sekali yakni dengan menggunakan program Adobe Acrobat Pro. Mengapa menggunakan Adobe Acrobat Pro? Karena program ini sangat bagus dalam melakukan convert atau proses merubah PDF menjadi Word.

Sebenarnya sih, banyak sekali program yang bisa merubah PDF ke Word, namun seringkali dokumen word yang dihasilkan dari proses convert tersebut tidak sempurna, alias kadang ada teks yang hilang, table yang jadi acak-acakan atau tidak beraturan dan gambar yang hilang.

Untuk mulai merubah PDF menjadi Word menggunakan Adobe Acrobat Pro, pertama jalankan program tersebut, kemudian buka file PDF yang ingin Anda rubah. Selanjutnya Anda masuk ke menu File – Save As – Microsoft Word selanjutnya pilih dokumen word yang Anda inginkan apakah Word Document (Office 2007, 2010) ataupun Word 97-2003 Document. Sesuaikan dengan program Word yang Anda pakai. Dalam contoh kita pilih Word 97-2003 Document.