Beranda Contoh Pidato Bahasa Sunda untuk Lomba Biantara
Postingan
Batal

Contoh Pidato Bahasa Sunda untuk Lomba Biantara

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Sadaya puji sanggakeun kahadirat Allah SWT, anu parantos maparin mangpirang-pirang ni’mat iman miwah ni’mat Islam. Sholawat sareng salam kahormatan mugi tetep disanggakeun ka panutan urang kangjeng Nabi Muhammad SAW, ka kulawargana ka para sahabatna sareng kasadaya panganutna dugi ka akhir jaman.

Girang pangajen nu ku sim kuring dipihormat dina danget ieu sim kuring bade ngadugikeun biantara anu judulna BUDAK SOLEH, sanes sim kuring tiasa cumarios namung estuning kadorong ku kahoyong, hoyong tiasa biantara sakantenanan ngancatan ngamumule basa sunda, supados langkung nanjeur.

Mung seug nitenan kaayaan jaman ayeuna, nupatali jeung kahirupan budak ayeuna, estu seueur kajadian jeung paripolah anu dianggap teu sapagodos jeung tingkah laku anu ngagambarkeun jeung ciri budak sholeh. Kacida hesena ngadidik budak sangkan bisa menang sebutan budak sholeh teh.

Teu kurang tarekah mah nu jadi kolotna tur komo di lingkunganana, hal ieu tinangtu teu bisa leupas kitu bae, upamana ditinggal sapopoena tina bahasa, tingkah laku jeung dina pergaulanana oge bakal katingali.

Jadi pantes mun seug kurang kuat dadasar didikan ti indung bapana anu alus dina diri eta budak tinangtu hirup sapopoena bakal gampang kapangaruhan kunu hal-hal anu teu luyu jeung papagon agama atawa nagara. Ngawujudkeun budak anu sholeh teh teu cukup dibiantarakeun wungkul, tapi perlu dibere conto oge ku jalma-jalma anu tos apal ciri-ciri jalma anu sholeh.

Kusabab kitu nu kasebut budak sholeh teh luyu pisan jeung katerangan agama, yen budak sholeh teh kaasup kana salah sahiji anu tilu perkara anu bakal nyalametkeun indung bapana anu tos tilar ti alam dunya bakal asup ka surga. Kacida bagja upami sim kuring kalebet kana golongan budak anu sholeh, nanging sanaos mung gampil disebatna wungkul. Mudah-mudahan sim kuring tiasa janten jalmi anu sholeh.

Sakitu anu kapihatur, hapunten anu kasuhun mugia aya manfaatna.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Postingan ini dilisensikan di bawah CC BY 4.0 oleh penulis.