Beranda Susunan Upacara Adat dalam Pernikahan
Postingan
Batal

Susunan Upacara Adat dalam Pernikahan

Dalam setiap perhelatan acara pernikahan tentunya akan ada banyak acara yang dilangsungkan, mulai dari acara penyambutan sampai kepada acara sawer panganten! Nah, jika Anda penasaran apa saja upacara adat yang ada dalam sebuah acara pernikahan, berikut ini susunan acara upacara adat dari Pernikahan Adat Sunda, lengkap dengan kawih atau pupuh ataupun lagu-lagu yang dilantunkan/ dikawihkan dalam acara tersebut.


Sawer Panganten
Prolog :
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Hadirin nu dimulyakeun ku Alloh, nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama, cunduk waktuna, sabada dirapalan, Ema jeung Bapa seja nembrakeun kabungah ku mangrupa papatah ka hidep ……………………………………(+) ………………………….. (-) reunyepkeun ku hidep duaan hariring Ema dina :

Pangapungan (Istri)
Run turun panganten sakalih, diaping diginding nya lungsur, nya rampes bari kumeumeut bagja lengkah tumaninah, sukagalih suka wening endah dipayungan emas, kuring diaping, dipirig gending, deuh ditawur kembang malati nyambuang sa patamanan. Kembang hidep kembang siang, bentang hidep bentang siang, sing terang salalamina. Jalan anu rek di sorang hayu ayeuna ulah ka palang,

ayeuna cunduk waktuning
nitih wanci ngararabi
Neng ………………… miwah Cep ……………………
Hamo beunang dihalangan
Takdir ti Gusti yang widi
Qodar ti nu Maha kawasa.

Pameget :
mulunggung jalan rahayu
Ngembat jalan ngararabi
Awalna nya tepung rasa
Masket asih lahir batin
Dipatri ku akad nikah
Tingtrim asih laki-rabi

Prolog :
Neng …………………….. miwah Cep ……………….
Hidep bakal jadi jadi indung
Boga anak tur kudu jadi picontoeun
Cep ………………….
Hidep bakal jadi bapa
Jadi kapala rumah tangga
Kudu bisa ngajaga tur ngariksa
Silih titipkeun nya diri……
Regepkeun ku hidep dina kidung.

(Istri )
Ayeuna nya nawaetu
Ku asmana illahi
Bissmillah mah jait jalan
Rohman Rohim nu dipamrih
Ngambah hirup rumah tangga
Kenging rahmat di yang widi
Tumut ka papagah sepuh
Tawis mah hidep mupusti
Konci gedong kabagjaan
Aya di sepuh utami
Mundut mah anggur do’ana
Sangkan mulus raki rabi
Amiin Ya Robbal Alamin
Mugi Gusti nangtayungan

Kidung Bunga – Jemplang Karang

Malati ngajakan seuri
Kembang wera ngera-ngera
Kembang eros tumaros
Kamana ari dunungan
Dunungan anu miheman
Sasarina sok ngalangkung
Ka sim abdi ngalanglang

Prolog :
Sumangga acara kalung bunga dilaksanakeun
Solawat
Sallaloh ala wassalam
Sallaloh ala muhammad
Sallaloh alaihi wassalam
(Secukupnya)
Tolaal badru alaina, min sania watil wa’da …..

Istri (Sinom Degung) (ketok 3x)
Na tuh eta teh saha
Ngetrok panto lain wanci
Rek nyemah di lain wayah
Inggis teuing diri abdi
Istri (Sinom Degung) (ketok 3x)
Na tuh eta teh saha
Ngetrok panto lain wanci
Rek nyemah di lain wayah
Inggis teuing diri abdi
Istri (Sinom Degung) (ketok 3x)
Na tuh eta teh saha
Ngetrok panto lain wanci
Rek nyemah di lain wayah
Inggis teuing diri abdi
Istri (Sinom Degung) (ketok 3x)
Na tuh eta teh saha
Ngetrok panto lain wanci
Rek nyemah di lain wayah
Inggis teuing diri abdi

Bubuka Pintu
Istri (Sinom Degung) (ketok 3x)
Na tuh eta teh saha
Ngetrok panto lain wanci
Rek nyemah di lain wayah
Inggis teuing diri abdi
Pameget (Sinom Degung)
Nu geulis bet lali deui
Kapan urang tadi lawung
Dirapalan di istrenan
Maheutkeun pasini jangji
Istri Naha leres naha leres
Engkang teh panutan rasa
Pameget Piraku engkang rek cidra
Garoh bohong kanu geulis
Istri Duh engkang hapunten teuing
Sanes abdi bade nundung
Mun leres engkang satia
Ucapkeun kalimah kalih
Dibarung pangjurung laku
Dipayuneun sadayana
Sumangga engkang sumangga
Panto dibuka
Prolog Bral anaking
Enggeus ditampi
Geura ucapkeun 2 kalimah sahadah
Bissmillahirahmaniirahiim
Ashadu Alla illaha iLillah
Dst

Sungkem
Prolog
Pameget Sora bapa lagu indung gumulung
Dina hariring
Dua bapa restu Indung gumulung
Ka bale nyuncung
Istri Bral anaking bral anaking
Mangka bagja salawasna
Jung anaking jung anaking
Patepung Hirup najung
(Panganten masing-masing ka pangkonan ibu)
(Papatah)
Ibu abdi hapunten
Duh ibu anu ngakandung
Rumaos abdi teh laip
Kirang tata kirang titi
Kirang duduga peryoga
Ti kawit abdi dikandung
Mung nyesahkeun
Ibu bae…
Mugi ageung pangampura
PROLOG
(Panganten ngalih ka pangkonan Bapa)
PROLOG :
Duh bapa nu bijaksana
Sim abdi mundut pituduh
Bekel hirup lahir bathin
Didunya tur diakherat
Mugia abdi duaan
Kenging hirup kabagjaan
Bapa …
Hapunten teuing jembar manah
Pangampura

(teras ngalih ka Bapa + Ibu Mertua)

Ayun Ambing
Prolog :
Istri Ari ari ayun diayun ambing
Di ayun ayun ku samping
Nelengnengkung nelengnengkung
Duh bapa asih indung
Nelengnengkung ayeuna
Ka bale nyuncung
Pameget Ari ari ayun diayun
ayun ambing kusamping
geulis yap ka dieu
nu geulis pupunden ati
Sasarenga Ayun ayun ambing
Diayun ayun ku samping
Katresna nu wening ti indung
Nu tetep ngaping
Poma ulah rungsing
Sing janglar beurang jeung peuting

Prolog Sungkem :
– Ema, Abdi (-) ……………….. abdi (+)………..
Sabada dirapalan seja neda do’a
Ti ema reujeung ti bapa mugia
Dina raraga rumah tangga ginurur
Rahayu aya dina kabagjaan
+ Bral anaking ! beber layang tarik jangkar
Ema ngado’akeun, ya allah
Mugia pun anak ………………. + ……………..
Sing ginurur karahayuan …
– ngalih kanu janten rama ……
Kasep ……………… geulis ………………
– Bapa abdi …………………… + ……………………
Abdi ti kawit abi leubeut ku nyusahkeun
Bapa………….. kalayan ku abdi katampi
disuhun dua.
Embun-embunan kanyaah bapa
Atikan bapa ka diri abdi oge
Mugia Alloh nyubadanan sakumaha
Pamaksadan abdi bapa
– Bral anaking … geura miang
Geura jengkat pikanyaah ku hidep
Bojo hirup (Salaki hidep)
Dua ema kalayan bapa marengan
ka hidep duaan.

PROLOG :
(Ngalih ka Ibu Mertua)
– Ema ieu abdi, putra mantu ema
– Baeu (+) …………………… anaking ku ema
Hamo disaha-saha, Baeu (-) hamo di naha-
Naha, anak ema asal hiji jadi dua, poe ieu
Ema munajat ka Allah Subhanawataala
Tumamprak ku dua dampal leungeun,
Nampa kadatangan hidep, baeu bangken
Hidep anu dipikameumeut, nyaah
Anu moal daek laos, moal arek luntur ku
Waktu, baeu anaking baeu anaking….
(ngalih kanu janten rama mertua)
– Bapa ….abdi … putra mantu …
Ieu aya kajabi sabada abdi rengse
Akad pertikahan seja sujud mundut do’a
kalayan rido di salira
+ Bral anaking, mudah-mudahan
Jodo hidep duaan aya dina rido Gusti
Bapa ngajurung du’a, Ya Allah
Mugia pun anak aya dina ayem tentrem
Repeh rapih cageur bageur lahir bathin
Sareundeuk saigel, sabobot sapakayonan
Aya dina panangtayungan anjeun ya Allah
Bral anaking …
Do’a bapa marengan hidep
Robbana atina pidunya hasanah
Wabilakhiroti hasanah wakina adza bannar
Subhana robbul izzati ama ya sipun
Wassalamalal mursalin
walhamdulillahirrobbil alamin

Susunan Acara Siraman Pernikahan

Solawat (Allohumasolli dst)
(Ibu rama calik dina korsi panganten diapit ku keluarga jalan diamparan sinjang)

Sungkem ka Ibu teras ngumbah dua dampal sampean indung
– Sungkem ka Rama
– Ka Ua, Bibi dst
– Anggean panganten ku kembang sareng sinjang kebat

Di rawu, dipangku ku ibu rama nuju ka tempat pangrereban

Diibakan Ti kawit embun-embunan dugi ka sampean ku Ibu Rama ngangge cai kembang tina gentong kalayan disiuk ku gayung emas
– diteraskeun ngibakan ku nini, aki, ua, bibi dst.

Sesa cai dibanjurkeun ka panganten dugi ka seep

Dipangku ku ibu rama nuju ka kamar (digentos anggoan)

Postingan ini dilisensikan di bawah CC BY 4.0 oleh penulis.