Categories
Catatan Harian

Contoh Undangan Khitanan Bahasa Sunda

Bissmillaahirrahmaanirrahiim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Dzat Alloh SWT, sholawat miwah salam mugia tetep salamina dilimpahkeun ka jungjunan urang sadaya Nabi Muhammad SAW.  Manawi teu aya cegahing Gusti nu Maha Suci, sim kuring seja gaduh maksad Syukuran Khitanan pun Incu :

Unsilster Blog Tasikmalaya

Kukituna sim kuring ngulem ka para Ibu mugia luntur galih sumping ka rorompok,  anu waktosna Insya Alloh :

Dinten / Kaping : Jum’at, 18 Pebruari 2011
Waktos : Tabuh 12.30 WIB (Ba’da Sholat Jum’at)
Tempat : Jl. Raya Perjuangan Ciawi Tasikmalaya

Tansyah hibar pangdu’a anu kasuhun, kana kaweningan galih sadaya,
timpah hatur sewu nuhun laksa keti kabingahan

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Baktosna :
Keluarga Besar Unsilster Blog Tasikmalaya

Categories
Makalah

Download Contoh Sisindiran Bahasa Sunda

Kadu pahili jeung nangka
Wadahna kana karanjang
Kudu apik jeung berseka
Sangkan sehat hirup urang

Daun kangkung saayakan
Ngeunahna lamun di sepan
Lamun urang tambarakan
Badan sok gampil geringan

Peuyeum ketan make ragi
Amis najan tampa gula
Mun gering tangtuna rugi
Bakat tinggaleun sakola

Ulah ngaganggu papanting
Bisi nyeureud kana mata
Kasehatan memang penting
Leuwih penting batan harta

Categories
Makalah

Contoh Carita Sunda : Asal Muasal Bulu Lutung Hideung

Jaman baheula sasatoan teh barisa ngomong kawas jelema biasa. Sakabeh sasatoan hirupna teh sauyunan jeung tara mumusuhan. Ari anu dianggap mush ku sasatoan teh ngan hiji, nyaeta paninggaran.

Hiji poe si kuda Sebra jeung si Lutung keur ngalobrol.

“Tung jigana mah ngan bulu urang bae anu teu rupa-rupa warnana teh, nya?” ceuk si kuda Sebra

“Enya nya, nga urang bae nu goreng bulu teh. Tenjo tuh si Merah mah, buluna mani rupa-rupa, “ tembal si Lutung.

“Tung, kumaha lamun bulu urang teh urang pulas bae ambeh rupa-rupa kawas batur!” ceuk si kuda Sebra.

“Hayu bae, ayeuna urang menta cetna heula ka patani, sugan bae bogaeun keneh, sesa eta patani ngecet saungna” tembal si Lutung.

Bral bae si Sebra jeung si Lutung arindit ka imahna patani, rek menta cek. Kabeneran di imah patani aya keneh cet, tapi kari cet hideung.

“bae lah cek hideung oge” ceuk si Sebra, nya dibikeun bae cet teh ku patani ka Si Sebra jeung si Lutung.

Kacaritakeun si Sebra jeung si Lutung sasadian rek mulas bulu maranehna.

“urang heula ah nu dipulasna” ceuk si Sebra, “Sok bae lah” tembal si Lutung bari prak mulas bulu si Sebra. Ari Warnana teh geus disatujuan ku duanana oge, nyaeta warna belang. Ku sabab bulu si sebra mah bodas, nya warna buluna teh jadi hideung  bodas, mani alus katenjona oge.

Sanggeus bulu si Sebra kabeh dipulasna, nya ayeuna bagean si Sebra mulas bulu si Lutung. Ku sabab cetna di handap, nya ku si Sebra teh rek dikatempat nu rada luhur, kakara ge cet teh rek dikaluhurkeun, na ari jeletit teh suku si Sebra digegel sireum. Bakat ku kaget, nepi ka cet teh ragrag ngabanjur si Lutung nu keur diuk handepan si Sebra. Nya atuh bulu si Lutung jadi hideung saawak-awak. Tah ti harita lutung teh warna hideung.