Categories
Catatan Harian

Contoh Artikel Basa Sunda

Teknologi informasi dina mangsa kiwari geus jadi pangabutuh anu teu bisa dipisahkeun jeung kahirupan masarakat di kota atawa di desa lain ngan ukur jalma nu boga kapentingan husus di widang bisnis atawa urusan penting sejena, tapi barudak sakola oge geus diwanohkeun jeung eta teknologi, nu dipiharep sangkan bisa ngigelan jaman teu katinggaleun kalindes ku wanci nu beuki maju.

Sumebarna eta teknologi bisa mawa pangaruh nu hade, oge bisa nimbulkeun pangaruh goreng, hal eta gumantung ka jalma nu ngagunakeun eta teknologi.

Rupa-rupa wujud hasil teknologi diantarana bae Han Phon jeung komputer, di lingkungan barudak sakola eta dua ngaran geus teu aheng deui. Lantaran eta barang geus jadi kaulinan anu teu saeutik meakeun waktu jeung waragad, temahna bisa ngalantarankeun barudah sakola poho kana waktu nu utama keur diajar, tepi teu sakabehna kitu aya oge nu ngamanpaatkeun eta teknologi keur kaperluan diajarna.

Kaparigelan nonoman dina ngakolakeun eta teknologi kawilang nyongcolang upama seug dibandingkeun jeung kolot-kolotna, tapi dumasar kana hal eta kolot barudak kudu taliti tur surti dina nalingakeun ketakna barudak ulah nepika salah lengkah tur pamolah, ku alatan teknologi anu salah ngalarapkeunanana

Teu kurang ti welasan warnet nu ngadeg meh disaban tempat, warnet-warnet kasebut baris nedunan pangabutuh barudak sakolah pikeun kaperluan diajar atawa migawe tugas pikeun nu can ngabogaan komputer atawa leptop sorangan.

Teu saeutik balukar anu goreng alatan teknologi informasi kiwari nu tumerapna ka rumaja, geus loba kajadian anu kaalaman ku rumaja alatan internet upamana bae malesna diajar, runtagna ahlak alatan lalajo pintonan nu teu payus keur barudak, jual beli barang haram jeung sajabana.

Kahariwang kolot, alatan eta teknologi geus jadi alesan pikeun nalingakeun budakna sangkan teu jadi korban pangaruh gorengna, tapi manfaatna kawilang gede kacida pikeun kamajuan sagala widang.

Komputer jeung sabangsana kacida pisan pentingna dina sagala widang, boh kusabab bisa ngarengsekeun urusan kalawan gancang tur rapih, ngawasa elmuna kacida diperlukeunana pikeun ngungkulan jaman jeung ngjawab tangtangan kahirupan.

Categories
Makalah

Macam-macam Sisindiran Basa Sunda

Sisindiran nyaeta mangrupa karangan ka uger nu ngagunakeun rakitan basa di baligirkeun. Sisindiran kabagi kana 3 bagian!

 • paparikan
 • rarakitan
 • wawangsalan

Dina paparikan asal kecap dina parik hartina deukeut mun rarakitan asal kecap rakit harina rata/ papak

Paparikan jeung rarakitan dina sapada diwangun ku 4 padalisan, 6 padalisan jeung 8 padalisan. Paparikan jeung rarakitan oge ngabogaan cangkang (padalisan ka I + II) sedengkeun ari eusi (padalisan 3+4). Paparikan jeung rarakitan jumlah engang jeung sora pokalna padalisan ka I kudu sarua jeung padalisan ke 3, sedengkan kadua (2) kudu sarua jeung padalisan kaopat (4).

 • Paparikan jeung rarakitan ngabogaan sifat anu sarua :
  Silih asih
  Piwuruk
  Heureuy / Guguyon

Contoh paparikan Basa Sunda :

Pucuk kawung di Galungung
Pucuk kalapa di pentos
Saha nu di tiung sarung
Pantes diraksukan bodas

Contoh Wawangsalan Basa Sunda

 • Kembang bodas buah bunder, ngaheruk nya pipikiran (jeruk)
 • Kadal gede saba darat, pareng alus bagja awak (bayawak)
 • Hayam tukung saba gunung, uyuhan teuing nya diri (puyuh)
 • Beas dibunan deui iraha atuh patepung (tipung)
 • Gale di reka mesjid, nyapikir batin nu majug (tajug)
 • Keuyeup gede saba laut, teu hae liar ti peuting (kapiting)
 • Sarangenge bijil ti peuting, rek sabulan rek sataun (bulan)
 • Abdi teh kapiring leutik, sok isin lamun patepung (pisin)
 • Nya hujan taya eureuna, nya diri kalangkung agris (ngijih)
 • Gagang gambang di sagara, ulah kapalang ngabela (kapal)
Categories
Makalah

Download Contoh Sisindiran Bahasa Sunda

Kadu pahili jeung nangka
Wadahna kana karanjang
Kudu apik jeung berseka
Sangkan sehat hirup urang

Daun kangkung saayakan
Ngeunahna lamun di sepan
Lamun urang tambarakan
Badan sok gampil geringan

Peuyeum ketan make ragi
Amis najan tampa gula
Mun gering tangtuna rugi
Bakat tinggaleun sakola

Ulah ngaganggu papanting
Bisi nyeureud kana mata
Kasehatan memang penting
Leuwih penting batan harta