Categories
Makalah

Contoh Abstract Penelitian Tindakan Kelas dalam Bahasa Inggris

Penelitian Tindakan Kelas ini dilatar belakangi oleh penggunaan alat peraga yang belum banyak berperan dalam proses pembelajaran sehingga anak terasa bosan, pasif dan tidak kreatif, sehingga terbukti dengan ujian akhir semseter I tahun ajaran 2018/2019 hasilnya hanya mencapai nilai rata-rata 5,85 atau 58,5%. Dalam pelaksanaan Penelitian Tindakan kelas ini, peneliti berkolabulasi dengan kepala Sekolah SDN Nesaci dan Dosen pembimbing.

Categories
Makalah

Teknik Analisis Data Hasil Belajar

Teknik pengelolaan data dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Teknik ini digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan alat peraga sederhana sebagai upaya untuk peningkatan penguasaan konsep siswa dalam materi pokok gaya di kelas IV SD Negeri Nesaci. Adapun tahap-tahap pengelolaan data meliputi :

Categories
Makalah

Alat Peraga Sederhana dalam Pembelajaran IPA

Pembelajaran melalui pengalaman langsung, menjadikan siswa dapat menghayati proses belajar dengan seluruh panca indera. Mereka dapat memperoleh pengalamannya secara langsung melalui kegiatan belajar secara nyata.Pengalaman langsung diperoleh dengan jalan berhubungan langsung dengan benda kejadian dan keadaan sebenarnya sehingga perserta didik aktif bekerja dan cepat memecahkan masalah. Pengalaman langsung dapat diberikan dengan adanya penggunaan alat peraga dalam proses pembelajaran.

Categories
Catatan Harian

Contoh Pidato Bahasa Sunda untuk Lomba Biantara

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Sadaya puji sanggakeun kahadirat Allah SWT, anu parantos maparin mangpirang-pirang ni’mat iman miwah ni’mat Islam. Sholawat sareng salam kahormatan mugi tetep disanggakeun ka panutan urang kangjeng Nabi Muhammad SAW, ka kulawargana ka para sahabatna sareng kasadaya panganutna dugi ka akhir jaman.

Girang pangajen nu ku sim kuring dipihormat dina danget ieu sim kuring bade ngadugikeun biantara anu judulna BUDAK SOLEH, sanes sim kuring tiasa cumarios namung estuning kadorong ku kahoyong, hoyong tiasa biantara sakantenanan ngancatan ngamumule basa sunda, supados langkung nanjeur.

Mung seug nitenan kaayaan jaman ayeuna, nupatali jeung kahirupan budak ayeuna, estu seueur kajadian jeung paripolah anu dianggap teu sapagodos jeung tingkah laku anu ngagambarkeun jeung ciri budak sholeh. Kacida hesena ngadidik budak sangkan bisa menang sebutan budak sholeh teh.

Teu kurang tarekah mah nu jadi kolotna tur komo di lingkunganana, hal ieu tinangtu teu bisa leupas kitu bae, upamana ditinggal sapopoena tina bahasa, tingkah laku jeung dina pergaulanana oge bakal katingali.

Jadi pantes mun seug kurang kuat dadasar didikan ti indung bapana anu alus dina diri eta budak tinangtu hirup sapopoena bakal gampang kapangaruhan kunu hal-hal anu teu luyu jeung papagon agama atawa nagara. Ngawujudkeun budak anu sholeh teh teu cukup dibiantarakeun wungkul, tapi perlu dibere conto oge ku jalma-jalma anu tos apal ciri-ciri jalma anu sholeh.

Kusabab kitu nu kasebut budak sholeh teh luyu pisan jeung katerangan agama, yen budak sholeh teh kaasup kana salah sahiji anu tilu perkara anu bakal nyalametkeun indung bapana anu tos tilar ti alam dunya bakal asup ka surga. Kacida bagja upami sim kuring kalebet kana golongan budak anu sholeh, nanging sanaos mung gampil disebatna wungkul. Mudah-mudahan sim kuring tiasa janten jalmi anu sholeh.

Sakitu anu kapihatur, hapunten anu kasuhun mugia aya manfaatna.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Categories
Makalah

Mengantisifasi Tawuran Antar Pelajar

 

Tawuran adalah perkelahian antar remaja anak sekolah yang disebabkan oleh beberapa permasalahan, sehingga masalah bertele-tele tidak pernah selesai dan terjadilah kejadian yang tidak diinginkan.

Sebab-sebab Terlibat Tawuran.
Dalam Persoalan kejadian tawuran antar pelajar ini tidaklah lain hanya karena persoalan yang sepele seperti:

 • Kalah dalam pertandingan, sehinggga yang kalah merasa kecewa dengan kekalahannya itu.
 • Memperebutkan seorang wanita antar anak pelajar.
 • Kurang perhatian dari lembaga sekolah.
 • Kurangnya iman terhadap dirinya masing-masing.
 • Mula-mula saling mencurigai, saling menghina, dan dengan sikap itu tadi bias menimbulkan tawuran yang sangat dahsyat.

Bahaya Tawuran

 • Dalam hal ini erat hubungannya dengan mental anak remaja sekarang. Banyak beberapa jenis bahaya yang diakibatkan dari tawuran ini diantaranya:
 • Korban-korban akibat tawuran ada yang luka-luka parah, saling mencurigai, saling mencaci maki, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Sehingga timbullah rasa benci dari diri masing-masing dan bias menimbulkan permusuhan antar sekolah. Dan dapat juga ada rasa dendam antar ekolah karena dengan tewas teman-temannya itu. Sehingga guru-guru pun sulit untuk mengatasinya. Jadi saya mohon jauhilah perbuatan yang tidak baik itu, karena dapat merugikan diri kita masing-masing, dan membuat kita gagal mencapai cita-cita kita.
Categories
Catatan Harian Makalah

Contoh Gaya Bahasa Kiasan

Gaya bahasa kiasan ini menurut pendapat Keraf (1985 : 136) adalah pertama-tama dibentuk berdasarkan perbandingan atau perasaan. Membandingkan sesuatu dengan sesuatu hal yang lain, berarti mencoba menemukan ciri-ciri yang menunjukkan kesamaan antara kedua hal tersebut. Perbandingan sebenarnya mengandung dua pengertian, yaitu perbandingan yang termasuk dalam gaya bahasa yang polos atau langsung, dan perbandingan yang termasuk dalam gaya bahasa kiasan.

Persamaan atau simile adalah perbandingan yang bersifat eksplisit. Yang dimaksud dengan perbandingan yang bersifat eksplisit ialah ia langsung menyatakan sesuatu sama dengan hal lain. Untuk itu, ia memerlukan upaya yang secara eksplisit menunjukkan kesamaan itu, yaitu kata-kata : seperti, sama, sebagai, bagaikan, laksana, dan sebagainya.

Metafora adalah semacam analogi yang membandingkan dua hal secara langsung, tetapi dalam bentuk yang singkat : bunga bangsa, buaya darat, buah hati, cinderamata, dan sebagainya. Contoh Gaya bahasa metafora : Dan jadilah ia bunga kampung nelayan sepenggal pantai keresidenan Jepara Rembang

Personifikasi adalah semacam gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Contoh : Angin yang bersuling di puncak pohon-pohon cemara tidak membuat pertumbuhannya lebih baik

Alusi adalah semacam acuan yang berusaha mensugestikan kesamaan antara orang, tempat, atau peristiwa. Biasanya alusi ini adalah suatu referensi yang eksplisit kepada peristiwa-peristiwa, tokoh-tokoh, atau tempat dalam kehidupan nyata, mitologi, atau dalam karya-karya sastra yang terkenal.

Sinekdoke adalah semacam bahasa figuratif yang mempergunakan sebagian dari sesuatu hal untuk menyatakan keseluruhan atau mempergunakan keseluruhan untuk menyatakan sebagian.

Metonimia adalah gaya bahasa yang mempergunakan sebuah kata untuk menyatakan suatu hal lain, karena mempunyai pertalian yang sangat dekat. Hubungan itu dapat berupa penemu untuk hasil penemuan, pemilik barang yang dimiliki, akibat untuk sebab, sebab untuk akibat, dan sebagainya. Seperti : Pertanyaan itu seketika menyadarkan Gadis Pantai dari pukauan

Antonomasi juga merupakan bentuk khusus dari sinekdoke yang berwujud penggunaan sebuah epiteta untuk menggantikan nama diri, atau gelar resmi, atau jabatan untuk menggantikan nama diri.

Categories
Catatan Harian Makalah

Apakah Unsur-unsur Pembentuk Novel?

Untuk lebih jelasnya mengenai unsur-unsur novel dapat dibagi atas beberapa bagian. Unsur-unsur novel tersebut merupakan unsur-unsur pembentuk fiksi. Unsur-unsur novel tersebut adalah sebagai berikut:

Tema
Pada dasarnya tema adalah dasar cerita, yakni pokok persoalan yang mendominasi suatu karya sastra, sebagaimana dikemukakan oleh Aminuddin (1995:91), tema adalah ide yang mendasari suatu cerita sehingga berperan juga sebagai pangkal tolak pengarang dalam memaparkan karya fiksi yang diciptakan.

Senada dengan pendapat di atas, Sayuti (1996:118) menjelaskan bahwa tema adalah makna cerita, gagasan sentral atau dasar cerita. Maksudnya adalah sesuatu yang hendak diperjuangkan melalui tulisan atau karya fiksi.

Selain ide cerita, tema dapat berupa pandangan hidup. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Brook dkk., bahwa tema adalah pandangan hidup yang tertentu mengenai kehidupan atau rangkaian nilai-nilai tertentu yang membentuk atau membangun dasar atau gagasan utama dari suatu karya sastra (Tarigan, 1984:125).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis berkesimpulan bahwa tema adalah ide cerita yang berupa pandangan hidup pengarang yang disampaikan melalui karya sastra.

Amanat
Amanat atau tujuan pengarang yang disampaikan kepada pembaca melalui karyanya. Amanat dapat disampaikan oleh pengarang baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya amanat yang disampaikan langsung apabila amanat tersebut tersurat dalam karya sastra. Sedangkan amanat yang disampaikan secara tidak langsung, apabila amanat tersebut tersirat dalam karya sastra.

Hal ini sejalan dengan pendapat Zulfahnur (1996:26) yang mengatakan bahwa amanat dapat diartikan sebagai pesan berupa ide, gagasan, ajaran moral, dan nilai-nilai kemanusiaan yang ingin disampaikan pengarang lewat ceritanya. Amanat dalam karya sastra dapat disampaikan pengarang secara eksplisit maupun implisit.

Categories
Catatan Harian Makalah

Jenis dan Pengertian Novel

Apakah Novel itu? Apa sih arti Novel itu? Novel berasal dari bahasa Itali, juga dari bahasa Latin yakni novellus yang diturunkan pula dari kata novies yang berarti baru. Dikatakan baru karena kalau dibandingkan dengan jenis-jenis sastra lainnya seperti puisi, drama, dan lain-lain, maka jenis novel ini muncul kemudian (Tarigan, 1984:164).

Novel adalah karangan yang panjang dan berbentuk prosa dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang lain di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku (Depdikbud, 1989:618).

Sementara itu, Jassin dalam Zulfahnur (1996:67) mengatakan bahwa novel menceritakan suatu kejadian yang luar biasa dari tokoh cerita, dimana kejadian-kejadian itu menimbulkan pergolakan batin yang mengubah perjalanan nasib tokohnya.

Selanjutnya, Sayuti (1996:6-7) mengatakan bahwa novel cenderung expand (meluas) dan menitikberatkan complexity (kompleksitas). Meluas dan kompleksitas yang dimaksudkannya adalah dalam hal perwatakan, permasalahan yang dialami sang tokoh, serta perluasan dari latar cerita tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa novel adalah suatu cerita fiksi yang menggambarkan kisah hidup tokoh melalui rangkaian peristiwa yang kompleks dan mengubah nasib tokoh tersebut.

Categories
Catatan Harian

Kegiatan Perdagangan Di Laut Tengah dan Perannya Dalam Hubungan Dagang Dan Pelayaran Antara Asia Dan Eropa

Jalur Perdagangan Kuno Di Asia (Jalan Sutra)
Jalur darat perdagangan kuno di Asia terkenal dengan jalur sutra. Jalur sutra melintasi daratan Asia Tengah. Alat transportasi yang digunakan oleh pedagang di jalur sutra adalah Kuda dan Onta. Para pedagang melewati jalan darat dengan melintasi India, Irian, Turki, bahkan sampai Eropa (Romawi). Kondisi jalan sutra adalah sebagai berikut :

 • Perjalanannya memakan waktu berbulan-bulan
 • Para kafilah sering dihadapkan pada tantangan alam berupa gunung-gunung dan padang gurun
 • Para kafilah sering mendapat gangguan dari perampok
 • Para kafilah sering dihadang dan dirampas barangnya oleh bangsa Mongol.

Pada pedagang tersebut membawa barang-barang lokal hasil daerah mereka. Setelah itu terjadi transaksi perdagangan dan pelayaran ke arah barat di sekitar laut tengah. Para pedagang yang pergi kebarat membawa rempah-rempah, kayu berharga, dan kapur barus. Dalam perjalannya mereka singgal di beberapa tempat penting yang berada di jalur barat yaitu Pegu, Benggala, Kalikut (Pantai Koromandel), Colombo (Srilangka) dan Kalut (Malabar).

Dari tempat-tempat tersebut perdagangan dilanjutkan ke teluk Persia. Oleh para pedagang setempat barang-barang dagang di bawah lagi ke Pantai Laut Tengah. Disitulah tempat bandar-bandar besar seperti Iskandariah, Tirus, dan Konstantinopel yang banyak dikunjungi oleh orang-orang Eropa. Dari sistem perdagangan berantai yang dilakukan oleh para pedagang tersebut, terjadilan hubungan tidak langsung antara Asia dan Eropa.

Jalur Perdagangan Laut Antara Asia Barat Dengan Asia Tenggara Dan Asia Timur (Cina)
Dalam perkembangan selanjutnya terjadi perpindahan dari jalur perniagaan darat (Jalan Sutra) ke jalur perniagaan laut. Adapun faktor-faktor penyebabnya ialah sebagai berikut :

Categories
Catatan Harian

Macam-macam Kelompok Sosial di Masyarakat

Klasifikasi Tipe-tipe Kelompok Sosial
Mac Iver dan Page (1957: 124) menggolongkan kelompok sosial berdasarkan berbagai kriteria (ukuran). Simmerl dalam Systematic Society mendasarkan pengelompokkannya pada besar kecilnya jumlah anggota, cara individu, serta interaksi sosial dalam kelompok. Ukuran lain dalam klasifikasi kelompok sosial adalah berdasarkan interaksi sosial pada kelompok. Dalam pendekatan ini para sosiolog mendasarkan pengelompokannya pada derajat saling kenal mengenal pada anggota. Selain jut juga, kelompok sosial dapat dibagi berdasarkan kepentingan wilayah dan derajat organisasi

Kelompok Sosial dipandang dari Sudut Individu
Dapat dilihat dari keterlibatan individu dengan kelompok sosial dimana ia tinggal, apakah dalam masyarakat yang masih sederhana atau dalam struktur masyarakat yang sudah kompleks.

In Group dan Out Group
Konsep in Group dan out group merupakan pencerminan dari adanya kecendrungan sikap “etnocentrisme” dari individu dalam proses sosialisasi sehubungan dengan keanggotannya pada kelompok sosial yaitu suatu sikap dalam menikai kebudayaan lain dengan menggunakan ukuran sendiri (Polak 1996: 166). Sikap in group didasari perasaan simpati atau antipati. In Group dan out group dapat ditemui pada seluruh masyarakat yang susunannya sederhana maupun kompleks

Primary Group dan Secondary Group
Primary Group adalah kelompok-kelompok yang ditandai ciri-ciri kenal mengenal antara anggota-anggota serta kerjasamanya erat yang bersifat pribadi. Pendapat dari Selo Soemarjan dan Soemardi dalam “Setangkai bunga Sosiologi” (1964: 401) menyatakan bahwa Primary Group merupakan kelompok kecil yang permanen berdasarkan saling mengenal secara pribadi diantara anggotanya. Konsep Davis (1960: 290) memperjelas pendapat, Cooley bahwa ciri-ciri utama Primary Group adalah kondisi-kondisi fisik, sifat hubungan primer dan kelompok-kelompok yang konkret dan hubungan primer.

Secondary Group merupakan kebalikan dari Primari Group. Secondary Group sebagai kelompok-kelompok yang besar, yang terdiri dari banyak orang antara siapa hubungannya tidak perlu berdasarkan kenal mengenal secara pribadi dan sifatnjya tidak begitu langgeng.

Gemeinschaft dan Gesselschaft
Tonnies dan Loomis menyatakan bahwa Gemeinschaft adalah bentuk kehidupan bersama dimana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang bersifat alamiah dan dasar dari hubungan tersebut adalah rasa cinta dan kesatuan batin yang telah dikodratkan. Sedangkan Gesselschaft adalah berupa ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat imajiner dan strukturnya bersifat mekanis sebagaimana terdapat dalam sebuah mesin. Contoh bentuk Gemeinschaft adalah dijumpai dalam keluarga, kelompok kekerabatan dan rukun tetangga. Contoh Gesselschaft seperti ikatan antara pedagang, organisasi dalam suatu pabrik, industri