Categories
Catatan Harian

Contoh Pidato Bahasa Sunda untuk Lomba Biantara

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Sadaya puji sanggakeun kahadirat Allah SWT, anu parantos maparin mangpirang-pirang ni’mat iman miwah ni’mat Islam. Sholawat sareng salam kahormatan mugi tetep disanggakeun ka panutan urang kangjeng Nabi Muhammad SAW, ka kulawargana ka para sahabatna sareng kasadaya panganutna dugi ka akhir jaman.

Girang pangajen nu ku sim kuring dipihormat dina danget ieu sim kuring bade ngadugikeun biantara anu judulna BUDAK SOLEH, sanes sim kuring tiasa cumarios namung estuning kadorong ku kahoyong, hoyong tiasa biantara sakantenanan ngancatan ngamumule basa sunda, supados langkung nanjeur.

Mung seug nitenan kaayaan jaman ayeuna, nupatali jeung kahirupan budak ayeuna, estu seueur kajadian jeung paripolah anu dianggap teu sapagodos jeung tingkah laku anu ngagambarkeun jeung ciri budak sholeh. Kacida hesena ngadidik budak sangkan bisa menang sebutan budak sholeh teh.

Teu kurang tarekah mah nu jadi kolotna tur komo di lingkunganana, hal ieu tinangtu teu bisa leupas kitu bae, upamana ditinggal sapopoena tina bahasa, tingkah laku jeung dina pergaulanana oge bakal katingali.

Jadi pantes mun seug kurang kuat dadasar didikan ti indung bapana anu alus dina diri eta budak tinangtu hirup sapopoena bakal gampang kapangaruhan kunu hal-hal anu teu luyu jeung papagon agama atawa nagara. Ngawujudkeun budak anu sholeh teh teu cukup dibiantarakeun wungkul, tapi perlu dibere conto oge ku jalma-jalma anu tos apal ciri-ciri jalma anu sholeh.

Kusabab kitu nu kasebut budak sholeh teh luyu pisan jeung katerangan agama, yen budak sholeh teh kaasup kana salah sahiji anu tilu perkara anu bakal nyalametkeun indung bapana anu tos tilar ti alam dunya bakal asup ka surga. Kacida bagja upami sim kuring kalebet kana golongan budak anu sholeh, nanging sanaos mung gampil disebatna wungkul. Mudah-mudahan sim kuring tiasa janten jalmi anu sholeh.

Sakitu anu kapihatur, hapunten anu kasuhun mugia aya manfaatna.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Categories
Makalah

Contoh Berita Bahasa Sunda

Puluhan murid sakola SDN Unsilster Desa Unsilster Kecamatan Purbaratu Kabupaten Tasikmalaya, nu dina tanggal 20 April 2010 keuna ku gempa. Masih keneh diajar di tenda darurat. Maranehna teu bisa balik deui ka sakola asal. Ku sabab sieun gempa deui.

Pupuhu lembur didinya ngabewarakeun musibah Kecamatan Purbaratu Kabupaten Tasikmalaya, agung cahya netelakeun aya dua ratus opat puluh dua budak Sakola Dasar nepi ka sakola menengah pertama anu jadi korban gempa. Opat puluh genep urang diantarana nyaeta murid SDN Unsilster anu sakolana deukeut jeung tempat gempa. Maranehna ayena di ajar di tenda darurat. Khusus pikeun kelas genep anu minggu ieu bakal nyanghareupan Ujian Nasional, ti saprak dua minggu katukang maranehna cicing jeung diajar di imah kapala sakola SDN Unsilster.

Murid kelas opat SDN Unsilster anu jumlahna tilu belas orang eta ngahaja ditempatkeun didinya, sangkan bisa meunang bingbingan diajar nu enya-enya. Samemeh ujian nasional murid utamana dibekelan pangajaran tambahan pikeun pangajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, jeung Pkn. Unggal poe senen opat puluh genep murid anu diajar ditenda meunang bingbingan ti guru husus anu didatangkeun ti dinas pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

Sri Nurhayati, murid kelas opat SDN Unsilster anu diajar di SDN Cibubur, ngebrahkeun yen manehanana kurang ngeunah di sakola nu anyar. Sabab kudu ngabiasakeun deui hirup jeung murid atawa guru sarta lingkungan anu anyar. Kabehanana ayeuna aya saratus dalapan puluh tujuh murid SD jeung opat puluh murid SMP korban gempa anu geus dititipkeun ka sakola-sakola anu deukeut.

Pamiarsa, mung sakitu nu kapihatur, Wilujeung patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur….. Amit mungkur..Wasalamu’alaikum Wr.Wb

Categories
Catatan Harian

Contoh Biantara Basa Sunda

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Wassukru ala niamilah. Wassolatu Wassalam ala Rosulillah. Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Wa maw walah amma ba’du

Girang pangajeng anu ku sim kuring dipihormat, Bapa miwah ibu guru anu ku sim kuring dipihormat, rerencangan sadaya anu ku sim kuring dipikameumeut.

Langkung tipayun mangga urang panjatkeun puja sinareng puji ka dzat Illahi Robbi, anu parantos nakdirkeun urang sadaya, tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina ieu kasempatan anu sakieu mulyana. Mudah-mudahan Allah SWT tetep masihkeun pitulung sareng taufik-Na ka urang sadaya, dugi ka urang tiasa nyuprih hikmah, padilah sinareng manfaat, tina ieu acara sareng pamaksadan. Hadirin anu mulya, Alllah parantos ngagelarkeun makhlukna, tegesna umat manusa, kalayan rupi-rupi ras, bangsa, suku, sinareng golongan. Masing-masing ras, bangsa, sareng suku teh aya dipirang-pirang tempat sareng wilayah anu beda, ngagaduhan adat, budaya, bahasa sareng kabiasaan sewang-sewangan. Didawuhkeun dina kitab-Na, sadaya eta teh sangkan tiap-tiap bangsa, ras sareng suku teh silih kenal, silih hormat, jeung silih ajenan.

Litaarofu, kitu didawuhkeun dina Al-Qur’an!

Hadirin anu mulya, budaya anu tumuwuh di masing-masing bangsa sareng suku bangsa bangsa teh ngajenggelek jeung ngawujudna nyaeta dina basa, kasenian, pakean sareng adat kebiasaan sanesna. Sajaba ti eta, aya budaya anu langkung linuhung nyaeta budaya anu ngajenggelek dina wujud elmu pangaweruh, teknologi sareng anu sanesna.

Urang sadaya salaku warga hiji suku bangsa, nyaeta suku sunda, kawaris ku para karuhun, hiji budaya nyaeta budaya Sunda. Kakoncara budaya anu linuhung, anu rembeuy ku seni anu luhur ajenna, waditra anu dipikawanoh ku sakumna jalma saperti angklung, kacapi, sareng sajabina. Seni sora anu kakocap ka manca nagasa saperti seni degung, kawih sareng cianjuran, diwuwuh ku alam anu endah, hejo lembok sugih mukti, subur tutuwuhan, beunghar pepelakan, eta sadayana anugrah ti Allah SWT kanggeurang sadaya, seuweu siwi pajajaran.

Hadirin anu mulya, nya kawajiban urang sadaya ayeuna, nyaeta ngamumule, miara, ngajaga ngariksa sakumaha budaya warisan karuhun tea. Patarosanana kumaha carana urang ngajaga sinareng ngariksa budaya urang sunda?. Pamendak sim kuring mah, kahiji urang sadayasing rajin diajar, khususna tina rupi-rupi materi anu aya patalina sareng budaya sunda. Urang sing wanoh, sing kenal kana budaya sunda. Kadua, urang sing heman, sing nyaah kana budaya urang, kana basa sunda umpamana, urang kudu rancingeus bisi aya batur anu ngaruksak kana basa sunda, anu nyarita ku basa sunda tapi teu puguh alang ujurna, sunda lain malayu lain. Urangna sorangan deuih ulah mirucaan nyarita basa sunda bari teu kantenan undak usukna. Pon kitu deui kana kasenian asli sunda, aya paribasa jati kasilih ku junti. Degung, kawih kahihilapkeun da moho teuing kana dangdut elektunan.

Mudah-mudahan, ti ayeuna kapayun aya kereteg dina manah urang sadaya, hoyong ngamumule, ngajaga sinareng ngariksa budaya sunda, budaya urang sadaya, Amiin.

Sakitu anu ka sanggakeun pamungkas pihatur, agung cukup lumur jembar pangampura, tina sadaya kakirangan sareng kalepatan.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Categories
Catatan Harian

Contoh Pidato Serah Terima Pengantin dalam Bahasa Sunda

Hadirin anu dimulyakeun, para tamu /rombongan anu jajap panganten pameget anu dipihormat!

Alhamdulillah kalayan rahmat Allah anu Agung urang sadaya parantos tiasa riung mungpulung, anging takdir ti Ilahi, urang tiasa silaturahmi dina ieu wanci anu mustari, pangersa Allah anu maha Kawasa, tepang rasa, tepang basa, sareng kanca mitra sadaya.

Teu aya sanes anu janten cukang lantaran, ku tepungna tantung, pacangreudna deudeuh, patalina asih, tug dugika jatukramina laki rabi tuang putra Nyi Iteung ka pun anak Kabayan anu kalayan takdir Ilahi parantos waluya bagja rahayu anu dituju, tinekanan  diwalimahan dina dinten ieu Senin, 1 Juli 2010.

Hadirin anu mulya, para tamu rombongan panganten, utamina sepuh panganten pameget! Langkung ti payun seja sanduk-sanduk, mugia agung cukup lumur, jembar hapunten anu kasuhun rehing dina tata titi, duduga peryoga, tata cara kumaha kedahna nampi tamu, estu tumamu, tebih tina nyumponan kautamian, estuning walurat pisan. Hapunten sanes henteu ngutami, atanapi kirang hormat, namung nya sakieu kabuktosannana anu kadada kaduga. Ari karep mah hoyong nyugemakan, namung pakeun anu henteu tiasa dipinding-pinding, estu nya sakieu kabuktosanana.

Para hadirin anu mulya, rombongan panganten pameget, kalih sepuh panganten pameget sarimbit!

Jisim kuring kalayan asmana pun anak seja nyambung saur, ngadugikeun  gerentes ati anu kagungan maksad, nyatana sepuh panganten istri geusan nampi papasrahan ti pihak sepuh panganten pameget anu parantos ngadugikeun kalayan jentre merele, atra nyata, anu direka ku basa anu ngahudang rasa, estu kahartos pisan sartas saluyu sareng lelembutan, naon anu dipimaksad.

Kukituna dina ieu wanci anu mustari mugi disaksi sim kuring seja nampi, kalayan Nyebat asma Allah anu welas asih, ting silumanting, baeu anaking, ditampi ku asih wening trang silumejang, si ujang  muga kenging kabagjaan, sadami renghapna, sakujur jasadna, getihna satetes, buukna salambar. Gumulung tangtung hirup huripna. Sumanding jirim raga badag jeung lembutna Seja disanggakeun ka anu kagungan sareng anu nyiptakeun Allah Robbul Alamin. Diraksa dijaring ku welas asihna Gusti Nu Maha Suci tur Maha Rohman Maha Rohim.  Muga pinareng panjang punjung kalayan ridho Anu Maha Agung, rumah tangga bagja waluya, di dunya tug dugi ka alam baqa, Amin Ya Robbal ‘alamin.

Dirina ditampi, maksadna ditarima, oge ruruba pangjajap, cacandakan anu sakitu seueurna, sareng nyugemakannana, ditampi ku asta kalih, tumamprak panangan muji syukur, tasyakur bini’mah, kana rizki welas asihna Gusti, anu kalayan karidoan galih pinuh ku kaiklasan manah parantos dipasihkeun/ dipasrahkeun ka pihak sepuh panganten istri.

Mudah-mudahan sing jadi barokah, jadi amal kasaean kanggo anu masrahkeunana, muga jadi kamangfaatan dunya aherat kanggo anu nampina. satemenna kakangen ati kalayan sareng kareueus ku parantos cunduk waktu sareng dipasrahkeun.

Anaking! anak bapa teu wasa ngagambarkeun ku basa, teu mahi kumaha  kedahna males budi ka nu janten sepuhna panganten pameget sareng rombogan, anu sami-sami jajap, anu parantos masihan ajen pinuji ka sim kuring sakulawarga, utamina ka pun anak.  Sadaya kasaean seja disanggakeun ka Anu Maha Adil, maha Wijaksana, ka Allah Anu welas asih, mugia dijantenkeun amal kasaean. Amiin.

Rupina lisan panampian dicekapkeun sakieu, Atuh salajengna oge sakedik amanat anu mangrupikeun tali asih simpay kanyaah, mudah-mudahan sing jadi pamatri enggoning laki rabi, pangrumat rumah tangga, jadi obor dimana poek, jadi kamudi bahterana laki rabi.

Mugi diregepkeun ku Ujang Nyai Panganten jeler istri. Anaking! Poe ieu hidep narima amanat. Pek buktikeun tangungjawab hidep kana ieu amanat. Anu hakekatna amanat ti Gusti Allah. Pek geura tatan-tatan, tarik jangkah beber layar, ngajugjug kana pulo pangharepan hidep duaan.

Anaking! Coba lenyepan ieu amanat Luqmaul Hakim ka putrana. Wahai anaking! Kahirupan teh lir ibarat samudra, jerona satunjang jagat, legana parat ka langit. Pengeusina salaksa haq, saketi batil, hade goreng bagja cilaka pagaliwota, sorangeun piliheun hidep duaan. Anaking perhatikeun munggaran  lesotna jangkar, bral miang nyandang harepan. Kapalna wujuding taqwa, eusina wajaning iman, umbul-umbulna Dinul Islam, padomananan nurut dawuh sunah Rasulullah SAW. Balabuhna lebah palataran katengtreman (tawakal alal Loh) Insya Allah kapal hidep baka kuat norobos lambak anu kuat di tengah-tengah sagara kahirupan.

Anaking, Prak geura lengkahkeun suku hidup duaan dina ngambah kahirupan anyar, kahirupan rumah tangga. Hiliwir angin kaasih, hulowatan kabagjaan mugia tinekaan bari ulah hilap ucapkeun.

Tutug anu dituju, tuntas anu diseja. Sakitu nya kedalna ieu rasa, anu kapaksa satiasa-tiasa diolah ku basa, anu tuna pangabisa, sih hapunten tangtos pakusut nyebut, pasolengkrah pasalia, caturna teu ka ukur ku ugeran, engangna teu di ungang engang, tata titina tebih ti utami, sih haksami anu dipamrih, mugia agung cukup lumur, jembar pangaputen tina sagala rupi kakiranganana.