Browsing Tag:

Sunda

Contoh Lagu Sunda Zaman Dulu

Posted in Catatan Harian by

Ngamumule budaya sunda, memang tugas urang salarea. Salah satu cara untuk melestarikan budaya sunda adalah dengan mengenal, menyanyikan lagu sunda buhun yang sudah ada sejak zaman dulu. Berikut ini adalah beberapa lagu sunda buhun zaman dulu yang masih akrab terdengar sampai sekarang.

Cai Kopi
Cai kopi dileueut moal
Bongan pait teu dipeueutan
Peupeurih pacaket moal
Ulah neuteup bari ngiceupan
Cau ambon tong dikorangan
Kanyere kapipir pipir
Rumaos ambon sorangan
Abdi mah teu mikir-mikir
Euleuh ema gening ngiceupan
Gugupay ku sapu tangan
Geningan loba lelewa
Padahal abdi teu suka
Pileuleuyan sakadang wargi
Poma ulah bade lali
Pami nyaah ka diri abdi
Mun heureuy mah tong nganyeunyeuri.. Read more…

September 4, 2014
/

Contoh Artikel Basa Sunda

Posted in Catatan Harian by

Teknologi informasi dina mangsa kiwari geus jadi pangabutuh anu teu bisa dipisahkeun jeung kahirupan masarakat di kota atawa di desa lain ngan ukur jalma nu boga kapentingan husus di widang bisnis atawa urusan penting sejena, tapi barudak sakola oge geus diwanohkeun jeung eta teknologi, nu dipiharep sangkan bisa ngigelan jaman teu katinggaleun kalindes ku wanci nu beuki maju.

Sumebarna eta teknologi bisa mawa pangaruh nu hade, oge bisa nimbulkeun pangaruh goreng, hal eta gumantung ka jalma nu ngagunakeun eta teknologi.

Rupa-rupa wujud hasil teknologi diantarana bae Han Phon jeung komputer, di lingkungan barudak sakola eta dua ngaran geus teu aheng deui. Lantaran eta barang geus jadi kaulinan anu teu saeutik meakeun waktu jeung waragad, temahna bisa ngalantarankeun barudah sakola poho kana waktu nu utama keur diajar, tepi teu sakabehna kitu aya oge nu ngamanpaatkeun eta teknologi keur kaperluan diajarna.

Kaparigelan nonoman dina ngakolakeun eta teknologi kawilang nyongcolang upama seug dibandingkeun jeung kolot-kolotna, tapi dumasar kana hal eta kolot barudak kudu taliti tur surti dina nalingakeun ketakna barudak ulah nepika salah lengkah tur pamolah, ku alatan teknologi anu salah ngalarapkeunanana

Teu kurang ti welasan warnet nu ngadeg meh disaban tempat, warnet-warnet kasebut baris nedunan pangabutuh barudak sakolah pikeun kaperluan diajar atawa migawe tugas pikeun nu can ngabogaan komputer atawa leptop sorangan.

Teu saeutik balukar anu goreng alatan teknologi informasi kiwari nu tumerapna ka rumaja, geus loba kajadian anu kaalaman ku rumaja alatan internet upamana bae malesna diajar, runtagna ahlak alatan lalajo pintonan nu teu payus keur barudak, jual beli barang haram jeung sajabana.

Kahariwang kolot, alatan eta teknologi geus jadi alesan pikeun nalingakeun budakna sangkan teu jadi korban pangaruh gorengna, tapi manfaatna kawilang gede kacida pikeun kamajuan sagala widang.

Komputer jeung sabangsana kacida pisan pentingna dina sagala widang, boh kusabab bisa ngarengsekeun urusan kalawan gancang tur rapih, ngawasa elmuna kacida diperlukeunana pikeun ngungkulan jaman jeung ngjawab tangtangan kahirupan.

September 24, 2012
/

Contoh Undangan Umroh Bahasa Sunda

Posted in Catatan Harian by

Bissmillaahirrahmaanirrahiim
Assalaamu’ alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahi Robbil Alamin, Maha Suci Alloh anu parantos ngersakeun ka pribados kalih pun bojo ngalaksanakeun ibadah Umroh. Sateuacana mios ngalaksanakeun anu utami pribados sakalih gaduh maksad dina raraga Iman Islam Ihsan, hayang riung mungpulung pateuteup raray patema panangan kedal ucap silih lubarkeun dosa boh bilih aya kalepatan, kalih nyuhunkeun pangjurung laku pang jajap doa anu kedal tina ati sanubari anu suci, malah mandar kenging ridho sareng kaberkahan tinu maha Suci.

Kanggo nyaosan hal eta kasebat Insya Alloh bade dilaksanakeun :

Dinten : Senen
Kaping : 9 April 2012 / 17 Jumadil Awal 1433 H
Waktos : Tabuh 08.00 dugi ka tabuh 13.00
Tempat : Jalan Raya Perjuangan Ciawi Tasikmalaya
Mubaligh : ………………………………………………………….

Kalintang diantos kasumpinganana tur panceg dina waktosna, mugia ginulur rahayu ginanjar kawilujengan sadayana, malati ligar na ati campaka mangkak na dada kembang tanjung nu gumulung pamugi aya dina ridho Alloh anu Maha Agung.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Baktosna,
Unsilster Blog

March 31, 2012
/

Contoh Undangan Khitanan Bahasa Sunda

Posted in Catatan Harian by

Bissmillaahirrahmaanirrahiim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Dzat Alloh SWT, sholawat miwah salam mugia tetep salamina dilimpahkeun ka jungjunan urang sadaya Nabi Muhammad SAW.  Manawi teu aya cegahing Gusti nu Maha Suci, sim kuring seja gaduh maksad Syukuran Khitanan pun Incu :

Unsilster Blog Tasikmalaya

Kukituna sim kuring ngulem ka para Ibu mugia luntur galih sumping ka rorompok,  anu waktosna Insya Alloh :

Dinten / Kaping : Jum’at, 18 Pebruari 2011
Waktos : Tabuh 12.30 WIB (Ba’da Sholat Jum’at)
Tempat : Jl. Raya Perjuangan Ciawi Tasikmalaya

Tansyah hibar pangdu’a anu kasuhun, kana kaweningan galih sadaya,
timpah hatur sewu nuhun laksa keti kabingahan

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Baktosna :
Keluarga Besar Unsilster Blog Tasikmalaya

March 30, 2012
/