Categories
Catatan Harian

Contoh Lagu Sunda Zaman Dulu

Ngamumule budaya sunda, memang tugas urang salarea. Salah satu cara untuk melestarikan budaya sunda adalah dengan mengenal, menyanyikan lagu sunda buhun yang sudah ada sejak zaman dulu. Berikut ini adalah beberapa lagu sunda buhun zaman dulu yang masih akrab terdengar sampai sekarang.

Cai Kopi
Cai kopi dileueut moal
Bongan pait teu dipeueutan
Peupeurih pacaket moal
Ulah neuteup bari ngiceupan
Cau ambon tong dikorangan
Kanyere kapipir pipir
Rumaos ambon sorangan
Abdi mah teu mikir-mikir
Euleuh ema gening ngiceupan
Gugupay ku sapu tangan
Geningan loba lelewa
Padahal abdi teu suka
Pileuleuyan sakadang wargi
Poma ulah bade lali
Pami nyaah ka diri abdi
Mun heureuy mah tong nganyeunyeuri..

Categories
Catatan Harian

Contoh Artikel Basa Sunda

Teknologi informasi dina mangsa kiwari geus jadi pangabutuh anu teu bisa dipisahkeun jeung kahirupan masarakat di kota atawa di desa lain ngan ukur jalma nu boga kapentingan husus di widang bisnis atawa urusan penting sejena, tapi barudak sakola oge geus diwanohkeun jeung eta teknologi, nu dipiharep sangkan bisa ngigelan jaman teu katinggaleun kalindes ku wanci nu beuki maju.

Sumebarna eta teknologi bisa mawa pangaruh nu hade, oge bisa nimbulkeun pangaruh goreng, hal eta gumantung ka jalma nu ngagunakeun eta teknologi.

Rupa-rupa wujud hasil teknologi diantarana bae Han Phon jeung komputer, di lingkungan barudak sakola eta dua ngaran geus teu aheng deui. Lantaran eta barang geus jadi kaulinan anu teu saeutik meakeun waktu jeung waragad, temahna bisa ngalantarankeun barudah sakola poho kana waktu nu utama keur diajar, tepi teu sakabehna kitu aya oge nu ngamanpaatkeun eta teknologi keur kaperluan diajarna.

Kaparigelan nonoman dina ngakolakeun eta teknologi kawilang nyongcolang upama seug dibandingkeun jeung kolot-kolotna, tapi dumasar kana hal eta kolot barudak kudu taliti tur surti dina nalingakeun ketakna barudak ulah nepika salah lengkah tur pamolah, ku alatan teknologi anu salah ngalarapkeunanana

Teu kurang ti welasan warnet nu ngadeg meh disaban tempat, warnet-warnet kasebut baris nedunan pangabutuh barudak sakolah pikeun kaperluan diajar atawa migawe tugas pikeun nu can ngabogaan komputer atawa leptop sorangan.

Teu saeutik balukar anu goreng alatan teknologi informasi kiwari nu tumerapna ka rumaja, geus loba kajadian anu kaalaman ku rumaja alatan internet upamana bae malesna diajar, runtagna ahlak alatan lalajo pintonan nu teu payus keur barudak, jual beli barang haram jeung sajabana.

Kahariwang kolot, alatan eta teknologi geus jadi alesan pikeun nalingakeun budakna sangkan teu jadi korban pangaruh gorengna, tapi manfaatna kawilang gede kacida pikeun kamajuan sagala widang.

Komputer jeung sabangsana kacida pisan pentingna dina sagala widang, boh kusabab bisa ngarengsekeun urusan kalawan gancang tur rapih, ngawasa elmuna kacida diperlukeunana pikeun ngungkulan jaman jeung ngjawab tangtangan kahirupan.

Categories
Catatan Harian

Contoh Undangan Umroh Bahasa Sunda

Bissmillaahirrahmaanirrahiim
Assalaamu’ alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahi Robbil Alamin, Maha Suci Alloh anu parantos ngersakeun ka pribados kalih pun bojo ngalaksanakeun ibadah Umroh. Sateuacana mios ngalaksanakeun anu utami pribados sakalih gaduh maksad dina raraga Iman Islam Ihsan, hayang riung mungpulung pateuteup raray patema panangan kedal ucap silih lubarkeun dosa boh bilih aya kalepatan, kalih nyuhunkeun pangjurung laku pang jajap doa anu kedal tina ati sanubari anu suci, malah mandar kenging ridho sareng kaberkahan tinu maha Suci.

Kanggo nyaosan hal eta kasebat Insya Alloh bade dilaksanakeun :

Dinten : Senen
Kaping : 9 April 2012 / 17 Jumadil Awal 1433 H
Waktos : Tabuh 08.00 dugi ka tabuh 13.00
Tempat : Jalan Raya Perjuangan Ciawi Tasikmalaya
Mubaligh : ………………………………………………………….

Kalintang diantos kasumpinganana tur panceg dina waktosna, mugia ginulur rahayu ginanjar kawilujengan sadayana, malati ligar na ati campaka mangkak na dada kembang tanjung nu gumulung pamugi aya dina ridho Alloh anu Maha Agung.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Baktosna,
Unsilster Blog

Categories
Catatan Harian

Contoh Undangan Khitanan Bahasa Sunda

Bissmillaahirrahmaanirrahiim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Dzat Alloh SWT, sholawat miwah salam mugia tetep salamina dilimpahkeun ka jungjunan urang sadaya Nabi Muhammad SAW.  Manawi teu aya cegahing Gusti nu Maha Suci, sim kuring seja gaduh maksad Syukuran Khitanan pun Incu :

Unsilster Blog Tasikmalaya

Kukituna sim kuring ngulem ka para Ibu mugia luntur galih sumping ka rorompok,  anu waktosna Insya Alloh :

Dinten / Kaping : Jum’at, 18 Pebruari 2011
Waktos : Tabuh 12.30 WIB (Ba’da Sholat Jum’at)
Tempat : Jl. Raya Perjuangan Ciawi Tasikmalaya

Tansyah hibar pangdu’a anu kasuhun, kana kaweningan galih sadaya,
timpah hatur sewu nuhun laksa keti kabingahan

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Baktosna :
Keluarga Besar Unsilster Blog Tasikmalaya

Categories
Makalah

Contoh Berita Bahasa Sunda

Puluhan murid sakola SDN Unsilster Desa Unsilster Kecamatan Purbaratu Kabupaten Tasikmalaya, nu dina tanggal 20 April 2010 keuna ku gempa. Masih keneh diajar di tenda darurat. Maranehna teu bisa balik deui ka sakola asal. Ku sabab sieun gempa deui.

Pupuhu lembur didinya ngabewarakeun musibah Kecamatan Purbaratu Kabupaten Tasikmalaya, agung cahya netelakeun aya dua ratus opat puluh dua budak Sakola Dasar nepi ka sakola menengah pertama anu jadi korban gempa. Opat puluh genep urang diantarana nyaeta murid SDN Unsilster anu sakolana deukeut jeung tempat gempa. Maranehna ayena di ajar di tenda darurat. Khusus pikeun kelas genep anu minggu ieu bakal nyanghareupan Ujian Nasional, ti saprak dua minggu katukang maranehna cicing jeung diajar di imah kapala sakola SDN Unsilster.

Murid kelas opat SDN Unsilster anu jumlahna tilu belas orang eta ngahaja ditempatkeun didinya, sangkan bisa meunang bingbingan diajar nu enya-enya. Samemeh ujian nasional murid utamana dibekelan pangajaran tambahan pikeun pangajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, jeung Pkn. Unggal poe senen opat puluh genep murid anu diajar ditenda meunang bingbingan ti guru husus anu didatangkeun ti dinas pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

Sri Nurhayati, murid kelas opat SDN Unsilster anu diajar di SDN Cibubur, ngebrahkeun yen manehanana kurang ngeunah di sakola nu anyar. Sabab kudu ngabiasakeun deui hirup jeung murid atawa guru sarta lingkungan anu anyar. Kabehanana ayeuna aya saratus dalapan puluh tujuh murid SD jeung opat puluh murid SMP korban gempa anu geus dititipkeun ka sakola-sakola anu deukeut.

Pamiarsa, mung sakitu nu kapihatur, Wilujeung patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur….. Amit mungkur..Wasalamu’alaikum Wr.Wb

Categories
Catatan Harian

Contoh Biantara Basa Sunda

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Wassukru ala niamilah. Wassolatu Wassalam ala Rosulillah. Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Wa maw walah amma ba’du

Girang pangajeng anu ku sim kuring dipihormat, Bapa miwah ibu guru anu ku sim kuring dipihormat, rerencangan sadaya anu ku sim kuring dipikameumeut.

Langkung tipayun mangga urang panjatkeun puja sinareng puji ka dzat Illahi Robbi, anu parantos nakdirkeun urang sadaya, tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina ieu kasempatan anu sakieu mulyana. Mudah-mudahan Allah SWT tetep masihkeun pitulung sareng taufik-Na ka urang sadaya, dugi ka urang tiasa nyuprih hikmah, padilah sinareng manfaat, tina ieu acara sareng pamaksadan. Hadirin anu mulya, Alllah parantos ngagelarkeun makhlukna, tegesna umat manusa, kalayan rupi-rupi ras, bangsa, suku, sinareng golongan. Masing-masing ras, bangsa, sareng suku teh aya dipirang-pirang tempat sareng wilayah anu beda, ngagaduhan adat, budaya, bahasa sareng kabiasaan sewang-sewangan. Didawuhkeun dina kitab-Na, sadaya eta teh sangkan tiap-tiap bangsa, ras sareng suku teh silih kenal, silih hormat, jeung silih ajenan.

Litaarofu, kitu didawuhkeun dina Al-Qur’an!

Hadirin anu mulya, budaya anu tumuwuh di masing-masing bangsa sareng suku bangsa bangsa teh ngajenggelek jeung ngawujudna nyaeta dina basa, kasenian, pakean sareng adat kebiasaan sanesna. Sajaba ti eta, aya budaya anu langkung linuhung nyaeta budaya anu ngajenggelek dina wujud elmu pangaweruh, teknologi sareng anu sanesna.

Urang sadaya salaku warga hiji suku bangsa, nyaeta suku sunda, kawaris ku para karuhun, hiji budaya nyaeta budaya Sunda. Kakoncara budaya anu linuhung, anu rembeuy ku seni anu luhur ajenna, waditra anu dipikawanoh ku sakumna jalma saperti angklung, kacapi, sareng sajabina. Seni sora anu kakocap ka manca nagasa saperti seni degung, kawih sareng cianjuran, diwuwuh ku alam anu endah, hejo lembok sugih mukti, subur tutuwuhan, beunghar pepelakan, eta sadayana anugrah ti Allah SWT kanggeurang sadaya, seuweu siwi pajajaran.

Hadirin anu mulya, nya kawajiban urang sadaya ayeuna, nyaeta ngamumule, miara, ngajaga ngariksa sakumaha budaya warisan karuhun tea. Patarosanana kumaha carana urang ngajaga sinareng ngariksa budaya urang sunda?. Pamendak sim kuring mah, kahiji urang sadayasing rajin diajar, khususna tina rupi-rupi materi anu aya patalina sareng budaya sunda. Urang sing wanoh, sing kenal kana budaya sunda. Kadua, urang sing heman, sing nyaah kana budaya urang, kana basa sunda umpamana, urang kudu rancingeus bisi aya batur anu ngaruksak kana basa sunda, anu nyarita ku basa sunda tapi teu puguh alang ujurna, sunda lain malayu lain. Urangna sorangan deuih ulah mirucaan nyarita basa sunda bari teu kantenan undak usukna. Pon kitu deui kana kasenian asli sunda, aya paribasa jati kasilih ku junti. Degung, kawih kahihilapkeun da moho teuing kana dangdut elektunan.

Mudah-mudahan, ti ayeuna kapayun aya kereteg dina manah urang sadaya, hoyong ngamumule, ngajaga sinareng ngariksa budaya sunda, budaya urang sadaya, Amiin.

Sakitu anu ka sanggakeun pamungkas pihatur, agung cukup lumur jembar pangampura, tina sadaya kakirangan sareng kalepatan.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Categories
Makalah

Nama Kandang Binatang dan Tukang dalam Bahasa Sunda

Tukang / Patukangan

 • Anjun = tukang nyieun parabot tina taneuh
 • Bujangga = tukang nyieun / nulis sastra
 • Candoli = tukang ngajaga pabeaan tinu hajat
 • Gending = tukang nyieun parabot tina kuningan
 • Kabayan = tukang di titah ka ditu kadieu
 • Kamasan = tukang nyieun perhiasan tina emas
 • Kuncen = tukang ngurus kuburan
 • Legig = tukang ngasruk dina pamoroan
 • Malim = tukang muruhkeun sato galak
 • Maranggi = tukang nyieun sangku keris
 • Nyarawedi = tukang ngagosok permata
 • Pakacar = tukang pangaladenan / bujang
 • Paledang = tukang nyieun parabot tina tembaga
 • Palika = tukang teuleum
 • Pamatang = tukang moro ngagunakeun tumbak
 • Pamayang = tukang ngala lauk di laut
 • Panday = tukang nyieun parabot tina beusi
 • Paneresan = tukang nyadap
 • Paninggaran = tukang moro ngagunakeun bedil
 • Sarati = tukang ngusir / muruhkeun gajah.

Kandang/ Tempat

 • Kandang hayam / domba / embe = paranje
 • Kandang japati = pagupon
 • Kandang kuda = istal / gedogan
 • Kandang lauk = buleng
 • Kandang maung (sato galak) = karangkeng/ gorogol
 • Kandang munding = pakandangan / karapyak
 • Kandang manuk = kurung
Categories
Catatan Harian

Beberapa Contoh Undangan Pernikahan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda

Berikut ini adalah contoh Undangan Pernikahan atau Uleman (dalam Bahasa Sunda). Seperti kita, Undangan menjadi hal yang sangat vital untuk kesuksesan sebuah perhelatan pernikahan.

Contoh Uleman Pernikahan dalam Bahasa Sunda

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Tatandang nu bakal midang, balebat mangsana miang, cunduk waktu nu rahayu nitih wanci mustari ninggang mangsana waluya malati ligarna ati, kembang tanjung nu gumulung pameungkeut cangreud kadeudeuh, pakait patali asih pasini rintih ngahiji subaya nyata geugeut layeut laki rabi sareng pamugi dianti-anti nyakseni Walimatul Nikah pun anak anu Insya Allah bade dilaksanakan dina :

Categories
Catatan Harian

Susunan Upacara Adat dalam Pernikahan

Dalam setiap perhelatan acara pernikahan tentunya akan ada banyak acara yang dilangsungkan, mulai dari acara penyambutan sampai kepada acara sawer panganten! Nah, jika Anda penasaran apa saja upacara adat yang ada dalam sebuah acara pernikahan, berikut ini susunan acara upacara adat dari Pernikahan Adat Sunda, lengkap dengan kawih atau pupuh ataupun lagu-lagu yang dilantunkan/ dikawihkan dalam acara tersebut.

Categories
Makalah

Macam-macam Sisindiran Basa Sunda

Sisindiran nyaeta mangrupa karangan ka uger nu ngagunakeun rakitan basa di baligirkeun. Sisindiran kabagi kana 3 bagian!

 • paparikan
 • rarakitan
 • wawangsalan

Dina paparikan asal kecap dina parik hartina deukeut mun rarakitan asal kecap rakit harina rata/ papak

Paparikan jeung rarakitan dina sapada diwangun ku 4 padalisan, 6 padalisan jeung 8 padalisan. Paparikan jeung rarakitan oge ngabogaan cangkang (padalisan ka I + II) sedengkeun ari eusi (padalisan 3+4). Paparikan jeung rarakitan jumlah engang jeung sora pokalna padalisan ka I kudu sarua jeung padalisan ke 3, sedengkan kadua (2) kudu sarua jeung padalisan kaopat (4).

 • Paparikan jeung rarakitan ngabogaan sifat anu sarua :
  Silih asih
  Piwuruk
  Heureuy / Guguyon

Contoh paparikan Basa Sunda :

Pucuk kawung di Galungung
Pucuk kalapa di pentos
Saha nu di tiung sarung
Pantes diraksukan bodas

Contoh Wawangsalan Basa Sunda

 • Kembang bodas buah bunder, ngaheruk nya pipikiran (jeruk)
 • Kadal gede saba darat, pareng alus bagja awak (bayawak)
 • Hayam tukung saba gunung, uyuhan teuing nya diri (puyuh)
 • Beas dibunan deui iraha atuh patepung (tipung)
 • Gale di reka mesjid, nyapikir batin nu majug (tajug)
 • Keuyeup gede saba laut, teu hae liar ti peuting (kapiting)
 • Sarangenge bijil ti peuting, rek sabulan rek sataun (bulan)
 • Abdi teh kapiring leutik, sok isin lamun patepung (pisin)
 • Nya hujan taya eureuna, nya diri kalangkung agris (ngijih)
 • Gagang gambang di sagara, ulah kapalang ngabela (kapal)