Categories
Catatan Harian

Contoh Undangan Umroh Bahasa Sunda

Bissmillaahirrahmaanirrahiim
Assalaamu’ alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahi Robbil Alamin, Maha Suci Alloh anu parantos ngersakeun ka pribados kalih pun bojo ngalaksanakeun ibadah Umroh. Sateuacana mios ngalaksanakeun anu utami pribados sakalih gaduh maksad dina raraga Iman Islam Ihsan, hayang riung mungpulung pateuteup raray patema panangan kedal ucap silih lubarkeun dosa boh bilih aya kalepatan, kalih nyuhunkeun pangjurung laku pang jajap doa anu kedal tina ati sanubari anu suci, malah mandar kenging ridho sareng kaberkahan tinu maha Suci.

Kanggo nyaosan hal eta kasebat Insya Alloh bade dilaksanakeun :

Dinten : Senen
Kaping : 9 April 2012 / 17 Jumadil Awal 1433 H
Waktos : Tabuh 08.00 dugi ka tabuh 13.00
Tempat : Jalan Raya Perjuangan Ciawi Tasikmalaya
Mubaligh : ………………………………………………………….

Kalintang diantos kasumpinganana tur panceg dina waktosna, mugia ginulur rahayu ginanjar kawilujengan sadayana, malati ligar na ati campaka mangkak na dada kembang tanjung nu gumulung pamugi aya dina ridho Alloh anu Maha Agung.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Baktosna,
Unsilster Blog

Categories
Catatan Harian

Contoh Undangan Khitanan Bahasa Sunda

Bissmillaahirrahmaanirrahiim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Dzat Alloh SWT, sholawat miwah salam mugia tetep salamina dilimpahkeun ka jungjunan urang sadaya Nabi Muhammad SAW.  Manawi teu aya cegahing Gusti nu Maha Suci, sim kuring seja gaduh maksad Syukuran Khitanan pun Incu :

Unsilster Blog Tasikmalaya

Kukituna sim kuring ngulem ka para Ibu mugia luntur galih sumping ka rorompok,  anu waktosna Insya Alloh :

Dinten / Kaping : Jum’at, 18 Pebruari 2011
Waktos : Tabuh 12.30 WIB (Ba’da Sholat Jum’at)
Tempat : Jl. Raya Perjuangan Ciawi Tasikmalaya

Tansyah hibar pangdu’a anu kasuhun, kana kaweningan galih sadaya,
timpah hatur sewu nuhun laksa keti kabingahan

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Baktosna :
Keluarga Besar Unsilster Blog Tasikmalaya